logo

Sunday 29th of November 2020

PDF Print E-mail

 

 แต่งตั้งรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (คำสั่งที่มหาวิทยาลัย ที่ 1924/2558) 

 แต่งตั้งรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (คำสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 673/2558) 

 แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (คำสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 639/2558) 

 แต่งตั้งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (คำสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 1/2558) 

แต่งตั้งบุคคลรักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (คำสั่งมหาวิทยาลัยที่ 4105/2557)

แต่งตั้งคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย (คำสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 4893/2556)

มอบหมายงานให้รองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (คำสั่งมหาวิทยาลัย ที่่ 3503/2556)

แต่งตั้งบุคคลปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (คำสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 2504/2556)

แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย (คำสั่งที่ 3427/2555)

มอบหมายงานให้รองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (คำสั่งมหาวิทยาลัยที่ 2668/2555)

แต่งตั้งรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (คำสั่งมหาวิทยาลัยที่ 2272/2555)

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการเกษตร

แต่งตั้งบุคคลปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

ประกาศ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและคณะกรรมการทดสอบวัดความรู้พื้นฐาน 

ประกาศ เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ระดับบัณฑิตศึกษา (ระดับปริญญาโท) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

แต่งตั้งคณะกรรมการด้านจริยธรรมงานวิจัย  (คำสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 1422/2554)

ประกาศ เรื่องอัตราค่าตอบแทนการดำเนินการบัณฑิตวิทยาลัย (ภาคพิเศษ) 

แต่งตั้งบุคคลรักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (คำสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 1254/2554) 

ประกาศ เรื่องการเทียบตำแหน่งบุคคลภายนอกเ่ท่ากับตำแหน่งระดับของข้าราชการพลเรือนสามัญ

แต่งตั้งบุคคลปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (คำสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 107/2554)

แต่งตั้งรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (คำสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 71/2554) 

แต่งตั้งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (คำสั่งสภาที่ 17/2553) 

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

Create..21 October 2011

Powered by Joomla!. Designed by: Joomla 1.5 Template, cheap domain hosting. Valid XHTML and CSS.