ข้อบังคับ Print
Written by Administrator   
Sunday, 20 April 2014 14:01

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการจัดตั้งและการบริหารงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ.2560  

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ว่าด้วยจำนวนและองค์ประกอบของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการให้แก่ข้าราชการ พ.ศ.2558 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณะกรรมการประจำสถาบัน สำนัก ศูนย์ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณะกรรมการประจำคณะ 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการแต่งกายของนักศึกษา พ.ศ.2553 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2550

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วย จรรยาบรรณข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ. 2549

Last Updated ( Tuesday, 06 February 2018 08:05 )