สำนักงานสภา Print

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

จัดตั้งสำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

การบริหารงานสำนักงานสภามหาวิทยาลัย