logo

Sunday 29th of November 2020

ประกาศมหาวิทยาลัย PDF Print E-mail

 มาตรการการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564  

 นโยบายการจัดบริการและบริหารเงินรายได้ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 หลักเกณฑ์ วิธีการบริหารจัดการเงินรายได้และแนวปฏิบัติในการรับเงิน การนำส่งเงิน การเบิกเงิน และการเก็บรักษาเงินรายได้ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร   

 การจัดระบบการจราจรและการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาเอกสารอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้ 

 อัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการจัดการศึกษา สำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.) 

 กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมที่พักอาศัย "อาคารชุด 90 ปี" 

 แนวปฏิบัติในการดูแลรักษาความปลอดภัยด้านสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการในช่วงวันหยุดเทศกาล  

 หลักเกณฑ์อัตราค่าใช้บริการสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 เจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติงานด้วยความมีคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 อัตราเบี้ยประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2559  

 กำหนดรหัสพยัญชนะ ชื่อย่อ และหมายเลขประจำวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

 รายชื่อและกำหนดระยะเวลาการเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหาร 

 แนวปฏิบัติในการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับองค์กร/หน่วยงานภายนอก  

 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเพิ่มคุณวุฒิและการปรับอัตราค่าตอบแทนให้ได้รับตามคุณวุฒิที่เพิ่มขึ้น พ.ศ.2558  

 การให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษาต่อ ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงานภายในประเทศและต่างประเทศ  

 หลักเกณฑ์และมาตรการการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2558 

 การบริหารจัดการสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   

 นโยบายการอนุรักษ์พลังงาน  

 มาตรการประหยัดพลังงานภาคราชการ ส่วนมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา 

 มาตรการลงโทษนักศึกษาที่กระทำผิดทางการจราจรภายในมหาวิทยาลัย  

มาตรการการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  

อัตราค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกีฬาของนักศึกษา พ.ศ. 2557

อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง  

อัตราค่าตอบแทนเบี้ยประชุมคณะกรรมการ 

อัตรา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในการประชุม เจ้าหน้าที่รับรองจัดเลี้ยงในการประชุมและจำนวนผู้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนใน การปฏิบัติหน้าที่ พ.ศ.2557

ราย ชื่อคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมและอัตราเบี้ยประชุม สำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการ ผู้ช่วยเลขาธิการ พ.ศ.2557

การรับ - จ่ายเงินโครงการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน 

หลักเกณฑ์ อัตราการจ่ายเงินอุดหนุนและเงินรางวัลแก่คณาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งวิชาการ

หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเบิกค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพประจำปีของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการทดสอบวัดสมรรถนะทางภาษาต่างประเทศของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

อัตราการเก็บค่าธรรมเนียมระดับปริญญาตรี

หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดสรรเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

มาตรการการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

การจัดตั้งโปรแกรมวิชาภาษาต่างประเทศ

นโยบายด้านการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้

หลักเกณฑ์และอัตราค่าบริการหอพักรุกขวัลย์

หลักเกณฑ์และอัตราค่าบริการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจ "สงขลาพาเลซ"

อัตราค่าตอบแทนและการเบิกจ่ายเงินในการจัดกิจกรรมโครงการปรับความรู้พื้นฐานนักศึกษาใหม่ พ.ศ.2556

อัตราค่าตอบแทนสำหรับกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการจัดสอบ พ.ศ.2556

แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ พ.ศ.2556

มาตรการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2556

นโยบายแนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

หลักเกณฑ์ อัตราค่าตอบแทนบุคลากรผู้ปฏิบัติงานและค่าใช้จ่ายของศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ

หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอนในการจัดการศึกษาภาคปกติ พ.ศ. 2555

หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการแต่งกายปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุน พ.ศ.2555

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับอาคารชุด 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ.2555

เกณฑ์การพิจารณาสรรหาและแนวปฏิบัติในการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ

การกำหนดชั่วโมงสอนของอาจารย์พิเศษภาคปกติและอาจารย์สอนโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.)

ประกาศ เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการศึกษาในส่วนของการสนับสนุนค่าครองชีพในการศึกษา สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป

ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินทุนสนับสนุนการศึกษา

ประกาศ เรื่อง มาตรการการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555

เรื่อง มาตรการป้องกันเหตุอุทกภัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

เรื่อง นโยบายและแนวทางการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2554 

เรื่อง ข้อกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษา 

เรื่อง การเทียบตำแหน่งบุคคลภายนอกเท่ากับตำแหน่งระัดับของข้าราชการพลเรือนสามัญ

เรื่อง เครื่องแบบพิธีการของพนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานประจำตามสัญญา พ.ศ.2554  

เรื่อง มาตรการการประหยัดพลังงานภาคราชการ ส่วนมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

เรื่อง นโยบายการอนุรักษ์พลังงาน 

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอนในการจัดการศึกษา ภาคปกติ พ.ศ.2553 (ฉบับที่ 3) 

เรื่อง ผลการเลือกตั้งประธาน และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ เค้าโครงวิทยานิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

เรื่ื่อง การจัดตั้งโปรแกรมวิชาเป็นส่วนงานภายในคณะ 

เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ให้แก่ข้าราชการ และลูกจ้างประจำของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

เรื่อง อัตราเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งประธานกรรมการบริหารโปรแกรมวิชา พ.ศ.2553 

เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งและการบริหารงานโปรแกรมวิชา พ.ศ.2553 

 เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปกตินอกเวลาราชการ 

 เรื่อง การกำหนดชั่วโมงสอนของอาจารย์ผู้สอนโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.) และบัณฑิตวิทยาลัย

 เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดทำ (ร่าง) ระเบียบ ข้อบังคับ เสนอสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2553

 เรื่อง อัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินงานตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ.2553

เรื่อง แนวปฏิบัติการลาศึกษาต่อของอาจารย

แบบ ลศ.01 แบบ ลศ.02 แบบ ลศ.03 แบบ ลศ.04

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการจ่ายเงิน และอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือบุคลากร

เรื่อง การจัดระบบการจราจรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

 เรื่อง นโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) 

เรื่อง แนวปฏิบัติของกรรมการกำกับการสอบ

เรื่อง การลาศึกษาของอาจารย์ พ.ศ. 2552

เรื่อง แนวปฏิบัติการบริหารงบประมาณ การพัสดุ การเงิน และการบัญชี หน่วยงานระดับคณะ

เรื่อง แนวปฏิบัติการดูแลรักษาความปลอดภัยสถานที่และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่าย พ.ศ. 2551

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเรื่องที่พักของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ.2550

เรื่อง นโยบายในการจัดตลาดนัดหนังสือราชการ

เรื่องกำหนดชื่อย่อ รหัสพยัญชนะ และเลขประจำส่วนราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

Create..21 October 2011

Powered by Joomla!. Designed by: Joomla 1.5 Template, cheap domain hosting. Valid XHTML and CSS.