logo

Sunday 29th of November 2020

PDF Print E-mail

 แต่งตั้งรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (คำสั่งที่ 2023/2562) 

 แต่งตั้งรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (คำสั่งที่ 4627/2561) 

 แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (คำสั่งสภาที่ 40/2561) 

 แต่งตั้งรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (คำสั่งที่ 3693/2560) 

แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา (คำสั่งที่ 4267/57) 

แต่งตั้งรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (คำสั่งที่ 4241/2557)

แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (คำสั่งที่ 15/2557)

แต่งตั้งกรรมการกองทุนวิจัย (คำสั่งที่ 1552/2557)

แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา (คำสั่งที่ 5812/2556)

แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา (คำสั่งที่ 5579/2556)

แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา (คำสั่ง 3808/2556)

แต่งตั้งรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (คำสั่งที่ 2671/2556)

แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (คำสั่งที่ 11/2556)

แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (คำสั่งที่ 1815/2556)

แต่งตั้งบุคคลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (คำสั่งที่ 1575/2556)

แต่งตั้งคณะกรรมการ รวบรวม คัดสรรวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้จากผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (คำสั่งที่ 1193/56)

แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (คำสั่งที่ 566/2556)

แต่งตั้งรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (คำสั่งที่ 3405/2555)

แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา (คำสั่งที่ 2095/2555)

แต่งตั้งรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (คำสั่งที่ 333/2555)

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (คำสั่งที่ 3335/2554)

แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (คำสั่งที่ 4/2554)

ประกาศ เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย จากเงินกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

แต่งตั้งรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (คำัสั่งที่ 1374/2554)

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

Create..21 October 2011

Powered by Joomla!. Designed by: Joomla 1.5 Template, cheap domain hosting. Valid XHTML and CSS.