logo

Monday 03rd of August 2020

โครงการพระราชดำริ PDF Print E-mail

 

 

 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงาน กองทุนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อส่งเสริมการแสดงโนรา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านการศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสาน โครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ (คำสั่งที่ 848/2554)   

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ กองทุนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อส่งเสริมการแสดงโนรา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (คำสั่งที่ 2441/2553)

แต่งตั้งกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (เพิ่มเติม) (คำสั่งที่ 507/2551)

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (คำสั่งที่ 1107/2549)

แต่งตั้งกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (เพิ่มเติม) (คำสั่งที่ 1450/2548)

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (คำสั่งที่ 51/2547)

 

Last Updated ( Monday, 03 July 2017 07:59 )
 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

Create..21 October 2011

Powered by Joomla!. Designed by: Joomla 1.5 Template, cheap domain hosting. Valid XHTML and CSS.