logo

Sunday 29th of November 2020

แต่งตั้งกรรมการโปรแกรม คคศ PDF Print E-mail

 

 แต่งตั้งรองคณบดีคณะครุศาสตร์ (คำสั่งที่ 3919/2562) 

 แต่งตั้งรองคณบดีคณะครุศาสตร์ (คำสั่งที่ 2569/2562)

 แต่งตั้งรองคณบดีคณะครุศาสตร์ (คำสั่งที่ 1143/2561) 

 แต่งตั้งคณบดีคณะครุศาสตร์ (คำสั่งสภาที่ 7/2561) 

 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ (คำสั่ง 3434/2560)

 แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีคณะครุศาสตร์ (คำสั่ง 1846/2560) 

 แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีคณะครุศาสตร์ (คำสั่งที่ 1319/2560) 

 แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีคณะครุศาสตร์ (คำสั่งที่ 1215/2560) 

 แต่งตั้งรองคณบดีคณะครุศาสตร์ (คำสั่งที่ 613/2560)  

 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชาพลศึกษา (คำสั่งที่ 478/2560) 

 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย  (คำสั่งที่ 79/2560) 

 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชาการศึกษาพิเศษ (คำสั่งที่ 4157/2559) 

 แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ (คำสั่งที่ 2216/2559)

 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว (คำสั่งที่ 1206/2559) 

 แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีคณะครุศาสตร์ (คำสั่งที่ 597/2559) 

 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชาการวัดผลการศึกษา (คำสั่งที่ 471/2559) 

 แต่งตั้งประธานกรรมการบริหารโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา (คำสั่งที่ 4166/2558) 

 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชาการศึกษาพิเศษ (คำสั่งที่ 4058/2558) 

 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว (คำสั่งที่ 4023/2558) 

 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ คณะครุศาสตร์ (คำสั่งที่ 2861/2558) 

 แต่งตั้งบุคคลรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะครุศาสตร์ (คำสั่งที่ 2749/2558)  

 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ (คำสั่งที่ 1938/2558)

 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ (คำสั่งที่ 1207/2558) 

 แต่งตั้งบุคคลรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะครุศาสตร์ (คำสั่งที่ 1068/2558) 

 แต่งตั้งกรรมการบริหารบ้านสาธิตปฐมวัย คณะครุศาสตร์ (คำสั่งที่ 613/2558) 

 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย (คำสั่งที่ 612/2558)

 แต่งตั้งประธานโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย (คำสั่งที่ 1/2558) 

 แต่งตั้งประธานโปรแกรมวิชาพลศึกษา (คำสั่งที่ 4926/2557) 

แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีคณะครุศาสตร์ (คำสั่งที่ 4811/2557) 

แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ (คำสั่งที่ 4609/2557) 

แต่งตั้งรองคณบดีคณะครุศาสตร์ (คำสั่งที่ 4389/2557)  

แต่งตั้งคณบดีคณะครุศาสตร์ (คำสั่งสภาที่ 16/2557) 

แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรองคณบดีคณะครุศาสตร์ (คำสั่งที่ 4243/2557)

แต่งตั้งบุคคลรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะครุศาสตร์ (คำสั่งที่ 3726/2557)

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชาการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ (คำสั่งที่ 5593/2556)

แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ (คำสั่งที่ 2877/2556)

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ (ที่ 2776/2556)

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ คณะครุศาสตร์ (คำสั่งที่ 1824/2556)

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชาการวัดผลการศึกษา คณะครุศาสตร์ (คำสั่งที่ 1818/2556)

แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานประจำคณะครุศาสตร์ (คำสั่งที่ 885/2556)

แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ (คำสั่งที่ 4483/2555)

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย (คำสั่งที่ 4272/2555)

แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานประจำคณะครุศาสตร์ (คำสั่งที่ 4122/2555)

เปลี่ยนแปลงการแต่งตั้งกรรมการบริหารบ้านสาธิตปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (คำสั่งที่ 3487/2555)

แต่งตั้งบุคคลปฏิบัิติหน้าที่ผู้ช่วยคณบดีคณะครุศาสตร์ (คำสั่งที่ 812/2555)

แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ (คำสั่งที่ 684/2555)

แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) (คำสั่งที่ 1051/2554)

แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานประจำคณะครุศาสตร์ (คำสั่งที่ 1049/2554)

แต่งตั้งรองคณบดีคณะครุศาสตร์ (คำสั่งที่ 1048/2554)

แต่งตั้งบุคคลปฏิบัติหน้าที่่ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการศึกษาพิเศษ (คำสั่งที่ 978/2554)

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาการศึกษาพิเศษ (คำสั่งที่ 758/2554)

แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ (คำสั่งที่ 668/2554)

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชาการวัดผลการศึกษา (คำสั่งที่ 3358/2553)

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว (คำสั่งที่ 3269/2553)

 แต่งตั้งบุคคลปฏิบัติหน้าที่ประจำครุศาสตร์ (คำสั่งที่ 3154/2553)

 แต่งตั้งรองคณบดีคณะครุศาสตร์ (คำสั่งที่ 3153/2553)

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชาพลศึกษา (คำสั่งที่ 3078/2553)

แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี (คำสั่งสภาฯ ที่ 11/2553)

แต่งตั้งคณะกรรมการโปรแกรมวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ (คำสั่งที่ 2503/2553)

แต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (คำสั่งที่ 3322/2552)

แต่งตั้งบุคคลรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ (คำสั่งที่ 394/2552)Last Updated ( Monday, 13 January 2020 09:30 )
 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

Create..21 October 2011

Powered by Joomla!. Designed by: Joomla 1.5 Template, cheap domain hosting. Valid XHTML and CSS.