logo

Sunday 29th of November 2020

แต่งตั้งกรรมการโปรแกรม คมส PDF Print E-mail

 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (คำสั่งที่ 4213/2560) 

 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (คำสั่งที่ 3714/2560) 

 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (คำสั่งที่ 3287/2560)  

 แต่งตั้งกรรมการบริหารโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (คำสั่ง 1455/2560) 

 แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (คำสั่งที่ 906/2560)  

 แต่งตั้งรองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (คำสั่งที่ 905/2560) 

แต่งตั้งคณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ (คำสั่งที่ 1/2560) 

 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (คำสั่งที่ 4158/2559) 

 เปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (คำสั่ง 3125/2559) 

 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (คำสั่งที่ 1475/2559) 

 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (คำสั่งที่ 3497/2558) 

 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (คำสั่งที่ 3496/2558) 

 แต่งตั้งกรรมการบริหารโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (คำสั่งที่ 3495/2558) 

 แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (คำสั่งที่ 2808/2558)  

 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (คำสั่งที่ 2795/2558) 

 แต่งตั้งคณะกรรมการและเลขานุการโปรแกรมวิชาภาษาต่างประเทศ (คำสั่งที่ 92/2558) 

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน (คำสั่งที่ 4624/2557) 

เปลี่ยนแปลงการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (คำสั่งที่ 4285/2557)

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (คำสั่ง 1711/2557)

แต่งตั้งกรรมการบริหารโปรแกรมวิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (คำสั่งที่ 6014/2556)

แต่งตั้งกรรมการบริหารโปรแกรมวิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (คำสั่งที่ 5974/2556)

แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (คำสั่งที่ 5577/2556)

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (คำสั่งที่ 5575/2556)

แต่งตั้งรองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (คำสั่งที่ 4904/2556)

เปลี่ยนแปลงชื่อตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (คำสั่งที่ 4903/2556)

แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (คำสั่งที่ 1971/2556)

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (คำสั่งที่ 1825/2556)

แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (คำสั่งที่ 978/2556)

แต่งตั้งรองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (คำสั่งที่ 977/2556)

แต่งตั้งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (คำสั่งสภาที่ 1/2556)

แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนในตำแหน่งรองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (คำสั่งที่ 744/2556)

แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดี (คำสั่งที่ 654/2556)

แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (4305/2555)

แต่งตั้งกรรมการบริหารโปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน (คำสั่งที่ 4076/2555)

แต่งตั้งกรรมการบริหารโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ (คำสั่งที่ 2593/2555)

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชาภาษาไทย (คำสั่งที่ 2175/2555)

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน (คำสั่งที่ 323/2555)

แต่งตั้งบุคคลปฏิบัติหน้าที่กรรมการและเลขานุการโปแกรมวิชาภาษาไทย (คำสั่งที่ 166/2555)

แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) (คำสั่งที่ 3969/2554)

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ (คำสั่งที่ 3888/2554)

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชาสังคมศาสตร์ (คำสั่งที่ 3239)

แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (คำสั่งที่ 672/2554)

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชาในแต่ละคณะ (คำสั่งที่ 505/2554)

แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (คำสั่งที่ 473/2554)

แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (คำสั่งที่ 308/2554)

แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คำสั่งที่ 220/2554)

แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน (คำสั่งที่ 210/2554)

แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (คำสั่งที่ 278/2554) 

 แต่งตั้งบุคคลปฏิบัติหน้าที่ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (คำสั่งที่ 3227/2553)

 แต่งตั้งรองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (คำสั่งที่ 3226/2553)

แต่งตั้งบุคคลปฏิบัติหน้าที่ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (เพิ่มเิติม) (คำสั่งที่ 3314/2553)

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ (คำสั่งที่ 2473/2553)

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชาภาษาไทย (คำสั่งที่ 2472/2553)

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชาสังคมศาสตร์ (คำสั่งที่ 3362/2552)

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน (คำสั่งที่ 2102/2552)

แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี (คำสั่งสภาฯ ที่ 1/2552)Last Updated ( Wednesday, 29 November 2017 03:31 )
 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

Create..21 October 2011

Powered by Joomla!. Designed by: Joomla 1.5 Template, cheap domain hosting. Valid XHTML and CSS.