logo

Sunday 29th of November 2020

ภารกิจหลัก PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 22 October 2008 12:51

 

ภารกิจหลัก

งานธุรการและสารบรรณ เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารงานสารบรรณกลางของมหาวิทยาลัย โดยบริหารงานหนังสือราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม เริ่มตั้งแต่ การจัดทำ การรับ การส่ง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทำลายหนังสือราชการ นอกจากนี้ยังได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการเพิ่มเติมบางประการ โดยสรุป งานธุรการและสารบรรณ สำนักงานอธิการบดี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา รับผิดชอบในการดำเนินงานโดยทั่วไป ซึ่งมีหน้าที่หลัก ดังนี้

๑. ออกเลขที่หนังสือราชการ

๒. ร่าง พิมพ์ ตรวจทาน รับส่ง และโต้ตอบหนังสือราชการ

๓. เสนอและบันทึกต่อท้ายหนังสือราชการเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาลงนาม

๔. จัดทำประกาศ คำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับและข้อราชการอื่นของมหาวิทยาลัย

๕. ทำหนังสือรับรองสิทธิ์ของอาจารย์ ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัด

๖. เวียนหนังสือราชการให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบเพื่อถือปฏิบัติ

๗. จัดเก็บรักษาหนังสือราชการ

๘. บริการข้อมูล ค้นหาเอกสารที่เก็บรักษาไว้ ติดตามเรื่องราชการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยและแจ้งแก่หน่วยงานอื่น ๆ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ

๙. ให้ยืมและทำลายหนังสือราชการตามที่ผู้มีอำนาจอนุญาต

๑๐. กำกับดูแลและจัดให้บริการโทรศัพท์ โทรสาร

๑๑. จัดทำสรุปและดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าไปรษณีย์ รับ ส่งจดหมาย โทรศัพท์และโทรสาร

๑๒. จัดทำทะเบียน และสถิติงานในความรับผิดชอบ

๑๓. ประสานงานทั่วไป และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี รองอธิการบดี และอธิการบดีมอบหมาย

 


รายละเอียดภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ

1. งานรับ-ส่งหนังสือ
*
รับเรื่องจากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
*
จัดทำทะเบียนรับหนังสือที่ส่งถึงมหาวิทยาลัย และทะเบียนหนังสือส่ง
*
ออกเลขที่คำสั่งมหาวิทยาลัย
*
จัดทำสำเนาการรับ-ส่งหนังสือ เพื่อเป็นหลักฐาน
*
จัดส่งหนังสือภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย
*
จัดส่งหนังสือเพื่อเสนอผู้บริหาร ได้แก่ อธิการบดี และผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
*
รับหนังสือ จดหมาย พัสดุ จากไปรษณีย์ เพื่อนำส่งหน่วยงาน และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
*
จัดส่งหนังสือเวียนแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อทราบหรือเพื่อถือปฏิบัติ
*
ส่งหนังสือภายในสำนักงานอธิการบดี
*
นำส่งหนังสือราชการ พัสดุไปรษณีย์ และจดหมายลงทะเบียนฝากส่งที่ทำการไปรษณีย์ มหาวิทยาลัย
*
ดำเนินการจัดส่งหนังสือราชการทางโทรสาร
*
ประสานงานการรับ-ส่งหนังสือกับเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานระดับ คณะ สำนัก ศูนย์ ที่มารับเรื่องจากหน่วยส่งหนังสือของงานสารบรรณ
*
หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา


2.
งานร่างโต้ตอบหนังสือ
*
จัดทำ ร่างโต้ตอบหนังสือภายใน-ภายนอก
*
ร่างหนังสือราชการทุกชนิด
*
บันทึกเสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชา
*
จัดทำเอกสารแนบเรื่อง (ถ้ามี)
*
สำเนาเอกสารแนบเรื่อง (ถ้ามี)
*
กรณีเป็นเรื่องด่วน ต้องโทรศัพท์ / ส่งโทรสารแจ้งให้หน่วยงาน บุคลากร ทราบล่วงหน้าก่อน
*
ร่างคำสั่ง / ประกาศ ของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย
*
ติดตามเรื่องที่มหาวิทยาลัยขอข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ
*
หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา


3.
งานพิมพ์และสำเนาเอกสาร
*
จัดทำสำเนาหนังสือส่งตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
*
จัดพิมพ์ ส.ค.ส. และซองบัตรเชิญ
*
หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา


4.
งานประสานงานพิธีการ
* ประสานงาน และดำเนินการในงานพิธีวันสำคัญต่างๆ
*
จัดเตรียมทำโล่หรือของที่ระลึกในการจัดงาน
*
จัดทำคำกล่าวรายงาน คำกล่าวตอบ และกำหนดการในงานที่เกี่ยวข้อง
*
หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา


5.
งานจัดเก็บ ค้นหา และทำลายเอกสาร
*
จัดเก็บเอกสารราชการให้เป็นระบบตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 ให้เป็นหมวดหมู่
*
จัดเก็บเอกสารตามลักษณะการปฏิบัติงาน
*
จัดเก็บเอกสารเมื่อปฏิบัติงานเสร็จแล้วเข้าแฟ้ม
*
ให้บริการค้นหาเอกสารหนังสือราชการ
*
หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

Last Updated ( Monday, 04 May 2009 13:39 )
 

เวลาในการทำความดี

Ulti Clocks content

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง


จำนวนผู้เยี่ยมชม

Create..21 October 2011

Powered by Joomla!. Designed by: Joomla 1.5 Template, cheap domain hosting. Valid XHTML and CSS.