logo

Sunday 29th of November 2020

ข่าวประชาสัมพันธ์ PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Sunday, 20 April 2014 14:11

 สกอ. แจ้งระเบียบว่าด้วยการไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ พ.ศ.2559   

 สกอ. แจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่องการพัฒนาบุคลากรภาครัฐโดยการจัดหลักสูตรฝึกอบรมของหน่วยงานต่าง ๆ 

ขอความร่วมมือในการแต่งกายในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์อาคารของสถาบันอุดมศึกษา

แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับข้าราชการซึ่งอยู่ระหว่างรับราชการชดใช้ทุนรัฐบาล (ก.พ.) ลาไปปฏิบัติงานในองค์กรระหว่างประเทศ

แนวทางการรับรองการดำเนินการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องกรอบมาตรฐานหลักสูตรการบริหารสถาบันอุดมศึกษา

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วย ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2555

หลัก เกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 6) และ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2555

คำจำกัดความ "ผู้แทนพระองค์" 

ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งบประมาณรายจ่ายรายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว

ขอความร่วมมือปรับปฏิทินการเปิดภาคการศึกษาทุกหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา

การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดราคาขายเอกสารประกวดราคา

การระงับสิทธิพิเศษโรงพิมพ์ขององค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)

แนวทางการเิปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

แจ้งผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

เกณฑ์การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระบบการศึกษาทางไกล

การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ

นโยบายและมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการพนันในสถาบันอุดมศึกษา

รายงานการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม แจ้งข่าวสารความคืบหน้าของการกขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 

เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลการเสนอโปรดเกล้าฯ นายกสภาฯ เงินประจำทางวิชาการ เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานมหาวิทยาลัย

ขอ ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายสำหรับรายการค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ และค่าสิ่งก่อสร้างตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการเล่นพนันออนไลน์

แนวทางการแก้ไขปัญหาการชุมนุมเรียกร้อง 

การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา 

การกำหนดชื่อตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ

ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง สิ่งพิมพ์ออก

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูง (ฉบับที่ 2)

ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องนโยบายที่สถาบันอุดมศึกษาพึงปฏิบัติต่อนิสิตนักศึกษา 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ. 2549

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วย จรรยาบรรณข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ. 2549

กฎกระทรวง จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548

Last Updated ( Thursday, 23 June 2016 14:23 )
 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

Create..21 October 2011

Powered by Joomla!. Designed by: Joomla 1.5 Template, cheap domain hosting. Valid XHTML and CSS.