logo

Sunday 29th of November 2020

คำสั่งมอบอำนาจ PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Sunday, 20 April 2014 14:09

 มอบหมายงานและมอบอำนาจให้คณบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (คำสั่งที่ 1755/2563)  

 มอบหมายให้รองอธิการบดีรักษาราชการแทนอธิการบดีในกรณีที่อธิการบดีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้ (คำสั่งที่ 1223/2563)   

 มอบหมายงานและมอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (คำสั่งที่ 1217/2563) 

 มอบหมายงานและมอบอำนาจให้คณบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (คำสั่งที่ 4229/2561) 

 มอบอำนาจให้คณบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (ฉบับที่ 2) (คำสั่งที่ 1806/2561) 

 มอบหมายงานและมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (คำสั่งที่ 3201/2560) 

 มอบหมายงานและมอบอำนาจให้คณบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (คำสั่งที่ 3210/2560)  

 มอบหมายงานและมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (คำสั่งที่ 3261/2559) 

 มอบหมายงานและมอบอำนาจให้คณบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (คำสั่งที่ 3259/2559) 

มอบอำนาจให้คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (คำสั่งที่ 2634/2557) 

มอบอำนาจให้คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (คำสั่งที่ 3356/2555)

มอบอำนาจให้หัวหน้าโครงการ ลงนามในการทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างแทนอธิการบดี (คำสั่งที่ 327/2554) 

ขอแก้ไข เปลี่ยนแปลงคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่ 1965/2552 (คำสั่งที่ 227/2554)

มอบอำนาจให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (คำสั่ง 209/2554)

มอบอำนาจให้คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน/ศูนย์ให้การศึกษาโครงการ กศ.บป. ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (สัญญาเช่ารถยนต์) (คำสั่ง 3329/2553) 

 มอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนราชการในมหาวิทยาลัยทำหน้าที่และรับผิดชอบแทนอธิการบดี (คำสั่ง 2504/2553)

มอบอำนาจให้อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

มอบอำนาจให้คณบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (งานคลัง) (คำสั่งที่ 1965/2552)

มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการศูนย์ให้การศึกษาปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (คำสั่งที่ 1682/2552)

มอบอำนาจให้คณบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (งานการเจ้าหน้าที่) (คำสั่งที่ 3296/2551)

มอบอำนาจให้คณบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (คำสั่งที่ 3285/2551)

มอบอำนาจให้คณะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีตกลงราคา และวิธีกรณีพิเศษ วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท

มอบอำนาจให้คณบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (งานพัสดุ) (คำสั่งที่ 2985/2551)

มอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนราชการในมหาวิทยาลัยทำหน้าที่และรับผิดชอบแทนอธิการบดี (คำสั่งที่ 1037/2548)

Last Updated ( Tuesday, 14 July 2020 08:52 )
 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

Create..21 October 2011

Powered by Joomla!. Designed by: Joomla 1.5 Template, cheap domain hosting. Valid XHTML and CSS.