logo

Sunday 29th of November 2020

คำสั่งแต่งตั้งกรรมการ PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Sunday, 20 April 2014 14:05

 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านภาษา (ศูนย์ภาษา)  

 แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา   

 แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  

 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดที่พักอาศัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงรถราชการ 

 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 แต่งตั้งคณะทำงานโครงการจัดตั้ง "ศูนย์อาเซียนศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา" 

 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดตั้งวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยข้อปัญหาในการดำเนินการโครงการวิจัย   

 แต่งตั้งผู้ช่วยผู้จัดการสระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 แต่งตั้งผู้จัดการสระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำวีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (เพิ่มเติม) 

 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำวีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  

 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   

 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารสโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา : มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสหกิจศึกษา

แต่งตั้งคณะทำงานโครงการจัดตั้ง "ศูนย์อาเซียนศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา"

แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนางานวิชาการ

แต่งตั้งคณะกรรมการ รวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้จากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถาบันการเรียนรู้ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

แต่งตั้งคณะทำงานด้านการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

แต่งตั้งคณะกรรมการมาตรการประหยัดพลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

แต่งตั้งกรรมการหอพักรุกขวัลย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

แต่งตั้งคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจแผงลอยจำหน่ายอาหาร ตามข้อกำหนดด้านสุขาภิบาลอาหาร โรงอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานบริหารจัดการโรงอาหารใหม่ โรงอาหารเก่า ศูนย์อาหาร และร้านค้าสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการป้องกันอุทกภัย 

แต่งตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ

 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 แต่ง ตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดหาทุน คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพื่อดำเนินการจัดสร้างโรงปุ๋ย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม) 

แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 / พ.ศ.2554

แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินงานบริหารโรงผลิตน้ำดื่ม 

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

แต่งตั้งประธานคณะทำงานด้านบริหารความเสี่ยง และประธานคณะทำงานการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

แต่งตั้งบุคคลรักษาการหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ม.)

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคคลเพื่อเป็นคณาจารย์ประจำ

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาอาจารย์และข้าราชการ

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดที่พักอาศัย

แต่งตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการงานยกร่างระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยที่ออกตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547

Last Updated ( Friday, 30 March 2018 09:51 )
 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

Create..21 October 2011

Powered by Joomla!. Designed by: Joomla 1.5 Template, cheap domain hosting. Valid XHTML and CSS.