logo

Sunday 29th of November 2020

สำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจกับเว็บไซด์นี้อย่างไร?
 

หน้าหลัก
ยินดีต้อนรับเข้าสู่งานธุรการและสารบรรณ PDF Print E-mail

 


 
 
 
 

 


 

 มาตรการการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564  

 นโยบายการจัดบริการและบริหารเงินรายได้ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 หลักเกณฑ์ วิธีการบริหารจัดการเงินรายได้และแนวปฏิบัติในการรับเงิน การนำส่งเงิน การเบิกเงิน และการเก็บรักษาเงินรายได้ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร  

 การจัดระบบการจราจรและการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาเอกสารอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้ 

        ..........................
                                                                                                   

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการให้ทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป พ.ศ.2555

 ระเบียบคณะกรรมการดำเนินงานจัดหารายได้และผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการดำเนินงานโรงผลิตน้ำดื่ม 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการรับ จ่ายเงินเพื่อการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคปกติ) 

...................................

 

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการจัดตั้งและการบริหารงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ.2560   

ข้อ บังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณะกรรมการประจำสถาบัน สำนัก ศูนย์ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณะกรรมการประจำคณะ 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการแต่งกายของนักศึกษา พ.ศ.2553 

 .............................................

 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านภาษา (ศูนย์ภาษา)   

 แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา  

 แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  

 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดที่พักอาศัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงรถราชการ 

....................................

 

 มอบหมายงานและมอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (คำสั่งที่ 96/2563) 

 มอบหมายให้รองอธิการบดีรักษาราชการแทนอธิการบดีในกรณีที่อธิการบดีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้ (คำสั่งที่ 95/2563)  

  มอบหมายงานและมอบอำนาจให้คณบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (คำสั่งที่ 4229/2561) 

 มอบอำนาจให้คณบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (ฉบับที่ 2) (คำสั่งที่ 1806/2561) 

 มอบหมายงานและมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (คำสั่งที่ 3201/2560) 

 .......................................

 สกอ. แจ้งระเบียบว่าด้วยการไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ พ.ศ.2559  

 สกอ. แจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่องการพัฒนาบุคลากรภาครัฐโดยการจัดหลักสูตรฝึกอบรมของหน่วยงานต่าง ๆ  

ขอความร่วมมือในการแต่งกายในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556

....................

 

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ภาคผนวก 6 ท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

 

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2555

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2551

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ. 2551

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันุอุดมศึกษา พ.ศ. 2547

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. 2546

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544

ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544

ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. 2544

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

Last Updated ( Friday, 06 November 2020 08:06 )
 

เวลาในการทำความดี

Ulti Clocks content

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง


จำนวนผู้เยี่ยมชม

Create..21 October 2011

Powered by Joomla!. Designed by: Joomla 1.5 Template, cheap domain hosting. Valid XHTML and CSS.